Skip to main content

Alingawngaw sa Boses na Pagal: Kwalitatibong Pag-Aaral sa Danas ng mga mag-Aaral sa Pagsasalita sa Birtuwal na Hapag

Sean Joshua C. Aranges1, Conie B. Cerna, LPT2, Aisa S. Basay, MAEd3
https://orcid.org/0000-0005-4871-39601, https://orcid.org/0009-0008-1170-32342, https://orcid.org/0009-0006-5493-10803
arangesseanjoshua@gmail.com1, coniecerna@gmail.com2, aisasalinasbasay@gmail.com3
Kapalong College of Agriculture, Sciences and Technology
Maniki, Kapalong, Philippines

DOI: https://doi.org/10.54476/ioer-imrj/460927

ABSTRACT

Layunin ng kwalitatibong pag-aaral na ito na alamin ang karanasan ng 14 na piling mag-aaral sa pagsasalita sa birtuwal na hapag mula sa ikalawang taon ng Batsilyer sa Sekondaryang Edukasyon Mayoryang Filipino sa Kapalong College of Agriculture, Sciences and Technology (KCAST) patungkol sa kanilang takot at pagkabalisa sa nasabing konteksto. Ang pananaliksik ay gumamit ng kwalitatibong disenyo na may penomenolohiyang pagdulog, kung saan isinagawa ang pinalalimang panayam at pangkatang talakayan, at isinagawa ang masusing pagsusuri sa maingat na pagkuha ng mga datos. Ang pananaliksik ay nakatuon sa tatlong pangunahing katanungan: una, ang karanasan ng mga mag-aaral sa pagsasalita sa birtuwal na hapag, kabilang ang takot sa negatibong paghuhusga, kawalan ng koneksyon sa birtuwal na hapag, kompiyansang magsalita kapag off-cam, at paninibago sa bagong modalidad. Pangalawa, paano nakayanan ng mga mag-aaral ang kanilang takot at pagkabalisa, kasama ang paghahanda sa birtuwal na talakayan, pagiging mahinahon sa pagsasalita, pagsasanay sa sarili, at pagtataglay ng positibong kamalayan. At panghuli, ang pananaw ng mga mag-aaral na may takot at pagkabalisa, kabilang ang tiwala sa sarili, aktibong pakikilahok, inspirasyon mula sa pamilya at mga kaibigan, at kawilihan sa motibasyon ng guro.

Susing-salita: Alingawngaw sa boses na pagal, danas sa pagsasalita sa birtuwal na hapag, online class, bayan ng Kapalong

The purpose of this qualitative study is to find out the experience of 14 selected students in speaking in the virtual context from the second year of the Bachelor of Secondary Education major in Filipino at Kapalong College of Agriculture, Sciences, and Technology (KCAST) regarding their fear and anxiety in said context. The research used a qualitative design with a phenomenological approach, in which in-depth interviews and group discussions were conducted, and a thorough analysis was conducted with careful data collection. The research focused on three main questions: first, the student’s experience of speaking in a virtual context, including fear of negative judgment, lack of connection, confidence to speak when off-cam, and innovation in a new modality. Second, how students coped with their fear and anxiety, including virtual discussion preparation, speaking calmly, self-training, and positive awareness. Finally, the perspective of students with fear and anxiety, including self-confidence, active participation, inspiration from family and friends, and interest in teacher motivation.

Keywords: Rumors of a tired voice, virtual context speaking skills, online class, town of Kapalong

Read More>>